Feltételek:

Tel./fax: 06-1-258-0065

Mobil: 06-30-9242-857

Email: tamaslajos@t-online.hu

1171, Budapest Pásztortűz u. 90.

Kisteherautó/Kisbusz kölcsönzés és fuvarozás

A gépjárműkölcsönzés feltételei:


1. A gépkocsit (kisteherautó, kisbusz) bérlő köteles minden bel- és külföldi jogszabályt, hatósági előírást, a közlekedési szabályokat (KRESZ) betartani, amiért teljes felelősséggel tartozik.

2. A bérlő köteles a gépkocsi (kisteherautó, kisbusz) tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A gépkocsi (kisteherautó, kisbusz) bérlő köteles a neki átadott okmányokat gondosan kezelni, a rongálódástól megóvni. A bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépkocsit (kisteherautó, kisbusz) a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben, bármilyen csekély időre lezárni, a riasztót bekapcsolni, a gépkocsiban (kisteherautó, kisbusz) értéket nem hagyni, örzött vagy zárt helyen parkolni, és egyébként a kisteherautó vagy kisbusz magára hagyásakor fokozott körültekintést tanúsítani.

3. A gépkocsit (kisteherautó, kisbusz) csak a szerződésben és annak esetleges mellékletében feltüntetett személy(ek) vezetheti(k).

4. A bérelt gépkocsit (kisteherautó, kisbusz) tilos:

- másnak bérbe, illetve kölcsön adni, a bérleti szerzodésen nem szereplő személynek a vezetést átengedni,

- üzletszerű személyszállításra és teherszállításra használni,

- autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre (edzés) használni,

- másik jármű vontatására használni,

- hűtőfolyadék befagyása, a kenőolajok elfolyása esetén használni,

- alkohol, gyógyszer, vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyásolás alatt álló személynek a vezetést átengedni,

- Tamás Lajos engedélye nélkül a gépkocsit (kisteherautó, kisbusz) külföldre vinni.

5. A bérlő a teljes, akár a gépkocsi (kisteherautó, kisbusz) értékéig terjedő kárösszeget köteles megtéríteni a jelen Általános Bérleti feltételek 1.)-4.) pontjaiban foglaltak megszegése, és azokon túl a következő esetekben:

- a gépkocsi (kisteherautó, kisbusz) gondatlan, szakszerutlen üzemeltetése, túlterhelése,

- tehergépkocsinál a rakterület túlterhelése, a rakterület tartozékai (ponyva, merevítok, emelőlap stb.) sérüléseiért,

- a gépkocsi (kisteherautó, kisbusz) mindazon károsodásáért, mely a bérlet időtartama alatt keletkezett, ha ez nem biztosítási esemény,

- az alkatrészek, tartozékok, felszerelések mindennemű hiányáért,

- a gépkocsi (kisteherautó, kisbusz) gondatlan őrzése, tárolása, magára hagyása,

- az olyan károkért, amelyek azáltal keletkeztek, hogy a gépkocsit (kisteherautó, kisbusz) annak elhagyásakor nem zárták be, vagy nem az előírásoknak megfelelően parkolták.

- felel a járműben (kisteherautó, kisbusz), alkatrészeiben, tartozékaiban keletkezett lopás és részlopás károkért, ha a gépjármuben (kisteherautó, kisbusz) hagyta lopáskor a gépjármű bármely kulcsát, forgalmi engedélyét, vagy a hatóság elott a tulajdon- vagy a használati jog igazolására alkalmas iratokat,

- a bérlő vagy közreműködője minden olyan cselekménye, magatartása esetén, amely a biztosító kárért való helytállást kizárja vagy korlátozza.

6. A bérlő a túloldalon feltüntetett biztosítási önrész megfizetésére köteles, ha a gépkocsiban (kisteherautó, kisbusz) önhibás kár keletkezett és a biztosító a kárt megtéríti. Az önrész mértéke függ a biztosítási önrész megváltástól (CDR). Az önrész megváltás nem tartalmazza a teto, a gumiabroncs, a kerekek, a fenéklemez és az alatti részek, a külso tükrök, az antenna és a belső tér kárait, melyre a bérlő kártérítési felelőssége az önrész összegétol függetlenül fennáll. Szintén az önrész megfizetésére köteles a bérlő - a felek közötti kockázatmegosztás részeként - ha a gépkocsit (kisteherautó, kisbusz) tőle ellopják, még akkor is, ha a bérlő a 2.) pontban foglaltaknak megfelelően járt el. A biztosítóval, illetve a gépkocsi (kisteherautó, kisbusz) eltulajdonítójával szembeni fellépés, igényérvényesítés, pervitel a bérbeadó feladatát és költségét képezi.

7. Tamás Lajos semmilyen módon nem felelős a bérlő által a gépkocsiban (kisteherautó, kisbusz) elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltunéséért. Szintén nem felel Tamás Lajos azokért a közvetett vagy következményes károkért, melyek bérlőt a gépkocsi (kisteherautó, kisbusz) meghibásodásából eredően érik. Meghibásodás esetén Tamás Lajos egy napi szállásköltséget (legfeljebb 50 EUR-nak megfelelő összegig) és egy napra szóló napidíjat (25 EUR-nak megfelelő összegig) térít bérlő közvetlen kárainak fedezésére.

8. A bérleti szerződés az abban foglalt díjszabás szerint jön létre. Amennyiben a felek más díjszabás szerint kívánják folytatni a bérletet, úgy e tekintetben közöttük új szerződés jön létre. A gépkocsivezetővel történő bérbevételkor a kiadásokat és napidíjakat a bérlő téríti. Külföldi út esetén a bérlet teljes időtartama alatt a szállás- és napidíj, ill. a dologi kiadások a bérlőt terhelik. A szerzodés megkötésekor a bérlő a szerződésben meghatározott óvadék fizetésére köteles, mely biztosítékul szolgál a bérlő által esetlegesen bérbeadónak okozott károkért. A bérlet végén az óvadék visszafizetésre kerül, kivéve a bérlő károkozásának esetét. Tamás Lajos nem köteles az óvadékot visszafizetni mindaddig, amíg bérlő esetleges kártérítési felelősségével kapcsolatosan függo kérdés áll fenn. Bérbeadó az óvadék után kamatot nem tartozik fizetni.

9. A bérleti díj magában foglalja:

- a kisteherautó, kisbusz kötelező és CASCO biztosítás díját, a korlátlan km használatot,

- a kisteherautó, kisbusz javítás (kivéve gumidefekt), karbantartások, kenőanyag-utántöltés költségeit.

- A bérlet ideje alatt felmerülő egyéb költségek (üzemanyag, parkolás, rév stb.) a bérlőt terhelik. Amennyiben a bérlő a gépkocsit (kisteherautó, kisbusz) nem teletöltött üzemanyagtartállyal adja vissza, a Tamás Lajos újratöltési szolgáltatás díjat számít fel. Ha megállapítást nyer, hogy a bérlő nem a gépkocsikra (kisteherautó, kisbusz) előírt minoségu üzemanyagot használta, köteles az esetleg ebből eredő károsodás, valamint az üzemanyag költségeit megfizetni.

10. A minimális bérleti időtartam egy nap. Egy bérleti nap 24 órából áll, mely a gépkocsi (kisteherautó, kisbusz) átvételének túloldalon feltüntetett idopontjában kezdodik. A bérlet kezdő időpontjához viszonyított pótlólagos órákra, illetve a tervezett leadás időpontjához viszonyított késés 1 plusz nap felszámítását jelenti.

11. A bérlet végén, illetve a gépkocsi (kisteherautó, kisbusz) visszaszolgáltatásakor a teljes bérleti díj esedékessé válik. Amennyiben a szerződésben megállapodott időszak lejárta előtt a gépkocsi (kisteherautó, kisbusz) a bérlőnek felróhatóan totálkáros lesz, vagy a bérbeadó a bérlő szerződésszegése miatt kénytelen élni a felmondás jogával, a bérlő tartozik az így ki nem fizetett, illetve hátralékos díj helyett annak 25%-át kitevo meghiúsulási kötbért fizetni.

12. A bérlő köteles a gépkocsit (kisteherautó, kisbusz) és tartozékait a túloldalon a "Megállapodás szerinti leadás helye és ideje" rovatban megjelölt helyen és időpontban az üzleti nyitva tartás ideje alatt - a normál elhasználódást figyelembe véve - az átvételkorival megegyező állapotban visszaadni. Amennyiben a bérlő a gépkocsit (kisteherautó, kisbusz) rendeltetésellenesen használta, az különlegesen szennyezett, az ebből származó kárt és költségeket a bérlő tartozik megtéríteni. Ha a bérlő a gépkocsit (kisteherautó, kisbusz) továbbra is igénybe kívánja venni, ezt a szándékát legkésobb a bérleti szerzodés lejárta előtt 24 órával személyesen, vagy telefonon kell a Tamás Lajos tudomására hozni, az esetleg szükséges óvadék egyidejű befizetése mellett. A Tamás Lajos a bérleti szerződést nem köteles meghosszabbítani. Tartós bérlet esetén a bérleti szerzodésben megjelölt napon a szerzodést meg kell újítani, a gépkocsi (kisteherautó, kisbusz) egyidejű bemutatása mellett. A bérleti szerződés bérlő általi megszegése esetén vagy amennyiben a bérlet letelte után 24 órával a bérlő a gépkocsit (kisteherautó, kisbusz) kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a gépkocsit (kisteherautó, kisbusz) a bérlőtol visszavenni, akár a szükséges önhatalom eszközével is élve. Ugyanígy jogosult Tamás Lajos a szerződést felmondani és a gépkocsit (kisteherautó, kisbusz) a bérlőtol visszavenni, ha a bérlő Tamás Lajos felé fennálló tartozását a bérbeadó írásos felszólítása ellenére sem rendezi. A felek rögzítik, hogy amennyiben a bérlő a bérleti szerződés lejártát követő 3 napon belül az általa használt gépkocsit (kisteherautó, kisbusz) a bérbeadónak nem szolgáltatja vissza, illetve a bérleti szerződést nem hosszabbítja meg, vagy a késedelmét nem menti ki, úgy bérbeadó joggal vélelmezheti, hogy a gépkocsira (kisteherautó, kisbusz) nézve a bérlő a Btk. 317§-ba ütközo sikkasztást követte el, s ezért a bérbeadó jogosult a bérlővel szemben feljelentést tenni, illetve a gépkocsit (kisteherautó, kisbusz) köröztetni. Ugyanígy járhat el a bérbeadó, ha más körülmények a fentebb említett vélelmet megfelelően megalapozzák.

13. Amennyiben a bérlő a gépkocsit (kisteherautó, kisbusz) nem a "Megállapodás szerinti leadás helye" rovatban szereplő irodában adja le, ill. ha ott adja is le, de az nem egyezik a bérbeadó irodával, akkor az érvényes díjszabás szerinti visszaállítási díjat a bérbeadó irodáig meg kell fizetnie, a díjat telephelytől telephelyig kell számítani.

14. A bérlő köteles a bérleti szerzodés "Revízió" rovatában jelzett km-számláló állásnál a műszaki szemlét a bérbeadó által megjelölt helyen és időben elvégeztetni javítójegy ellenében. A km-számláló állását is tartalmazó számlát a bérbeadó irodában le kell adni, ellenkező esetben, valamint a szemle késobbi elvégeztetése, ill. elmulasztása esetén a +500 km túllépés esetén 10.000 Ft-ot, e felett minden megkezdett 100 km-re további 1.000 Ft-ot kell a Tamás Lajos részére megfizetni.

15. Műszaki meghibásodás esetén a bérlő:

- Budapesten hétköznap a 06-1-285-0065, hétvégén és munkaszüneti napon a 06-30-9242-857 telefonszámon kérhet intézkedést a javítással kapcsolatban,

- Budapesten kívüli műszaki hiba esetén a legközelebbi szakszervizt keresheti fel, ahol bérbeadó előzetes engedélye nélkül 5.000,-Ft költségig a gépkocsit (kisteherautó, kisbusz) megjavíttathatja,

- elháríthatatlan hibánál mentési vagy kocsicsere igényt, ill. karambol miatti mentési igényt a bérbeadó irodának kell bejelenteni telefonon vagy faxon.

16. Az előző pont szerinti javítás esetén a bérlő köteles a lecserélt alkatrészt a javítótól elkérni, megőrizni és legkésőbb a bérleti szerzodés elszámolásakor a bérbeadó irodában leadni a felhasznált javítójegy egy példányával együtt. Ezek elmulasztásakor a javítás összege a bérlőt terheli. Az esetleges készpénzes javítási számla kiegyenlítése esetén a bérlő a javítójegy helyett a km-számláló állását is tartalmazó áfás számlát adja le, melynek alapján a bérbeadó iroda a számla összegét kifizeti, ill. jogi személy bérlőnek átutalja.

17. A bérlő köteles személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó balesetnél a rendőrség intézkedését kérni, ill. a gépkocsi (kisteherautó, kisbusz) feltörése, rongálása, ellopása esetén a rendorkapitányságon feljelentést tenni, és az erről szóló okiratot (jegyzokönyv, igazoló lap stb.) a bérbeadó irodában leadni. Balesetnél a bérlő köteles továbbá kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (pl. másik jármu rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép). A bérlőnek nincs megegyezési joga, a bérbeadó sérelmére semminemű elismerő nyilatkozatot nem tehet.

18. A gépkocsival (kisteherautó, kisbusz) kapcsolatos minden közúti eseményt (koccanás, üvegtörés, gk. eltunése stb.) 24 órán belül jelenteni kell a bérbeadó irodának. A bérlő baleset, vagy meghibásodás esetén előzetes egyeztetés alapján köteles - a Tamás Lajos költségére - gondoskodni a gépkocsi (kisteherautó, kisbusz) biztonságos elhelyezéséről és orzéséről.

19. A gépkocsi (kisteherautó, kisbusz) km-spirálját a Tamás Lajos leplombálja, annak épségét minden bérlet után ellenőrzi. A km-számláló szerkezet meghibásodását a bérlő köteles azonnal jelenteni a bérbeadó irodának. Ha a bérlő a bejelentést elmulasztja, és a hiba a visszavételkor derül ki, a bérlő a teljesített kilométereken felül a bérlet teljes időtartamára napi 300 km díjat köteles megfizetni. Ha valamelyik plombát, vagy km-számlálót kikapcsolták, vagy szándékosan megrongálták, a bérlő a teljesített kilométereken felül bérleti naponként 500 km díjat köteles megfizetni.

20. bérlő elfogadja a számítás adatait és esetleges utólagos korrekció esetén a különbözetet köteles megfizetni.

21. bérlő bármely, bérbeadó felé fennálló fizetési késedelme esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő kamatot tartozik fizetni.

22. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. Jogvita esetére a felek kikötik a PKKB kizárólagos illetékességét!

23. A szerződést a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és megértés után írták alá. A bérlő a jelen szerződés aláírásával vállalja a szerződésbol származó jogkövetkezményeket, s egyben elismeri a szerződés tárgyát képező gépkocsi (kisteherautó, kisbusz) hiánytalan, tele tankkal, leplombált km órával, kenőanyagg al és hutőfolyadékkal teljesen feltöltött állapotban, a magyar előírásoknak megfelelő tartozékokkal történő átvételét.

24. Az összes bérelt gépjármű rendelkezik az M1, M3 és M5 autópályákra korlátlan számú utazásra jogosító matricával. A matrica csak a gépkocsi (kisteherautó, kisbusz) dokumentumai között található kártyával együtt érvényes. A kártya sérülése vagy elvesztése esetén 3.000 Ft kártérítést kell a Bérbeadó részére megfizetni.

Tamás Lajos

vállalkozó

Tehát ne feledje:

kisteherautó kölcsönzés, kisbusz kölcsönzés:

hívjon, én segítek!

2010. Minden jog fenntartva. Webdesign by Deep Art Multimédia Kft.

Kisteherautó kölcsönzés | Kisbusz kölcsönzés