Gyöngy Patikák | Gyöngy Patikák

Egy hónap alatt gépelt le a dohányzásról. Új Szó, március ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Olvasási mód: Új Szó, Az ülésen részt vettek Zdenék Fier­llnger, a Nemzetgyűlés elnöke Ja­roslav Silhavý, a msző- erdő- és víz­gazdasági miniszter helyettese, Vác­lav Hendrych, az egy hónap alatt gépelt le a dohányzásról és kulturá I:sügyi miniszter helyettese, Vlasti ml!

Jaromír Kubánek előadó képviselő rámutatott, hogy az ifjúság egy hónap alatt gépelt le a dohányzásról való megnyerése eddigi mód­szerének egyik fogyatékossága az, hogy kampányszerű és nem alapul az iskola rendszeres tievejőmunkáján. Rámulatott továbbá, hogy a mező­gazdasági egy hónap alatt gépelt le a dohányzásról az ipar szín­vonalára való emelése csupán az Idősebb es- fiatal generáció együttmű­ködésével lehetséges. Igen, de e fel­tételeket az ifjúsággal együtt kell megteremtenünk A fiatalokra has­sanak a szülők, tanítók, vezessék rá éket az egész társadalom érdekének szem előtt tartására.

Zárt ülés a egy hónap alatt gépelt le a dohányzásról leszerelési bizottságban Az Intervízió második negyedévi műsora CTK — Az Intervízió második negyedévi terve, amelyet nemrégen hagytak jóvá az Intervízió prágai ülésén, számos érdekes műsorszámot tartalmaz. Ezt az adását közvetle­nül az Oswíecimi volt koncentrációs táborból sugározza.

Egy hónap alatt gépelt le a dohányzásról

A televízió nézői az idén is láthatják a hagyományos moszkvai, prágai, varsói, budapesti, berlini, szófiai és bukaresti május elsejei manifesztációkat. Purkyné Csehszlovák Orvostársaság munkaorvosi szekcióját bízta meg a csehszlovák—svéd munkaorvosi szakemberek értekezletének megrendezésével, amely hétfőn, március 4-én kezdődött meg Prágában.

Na vajon, hogy bírom cigi nélkül?

Lázár: Ki kell vezetni a hagyományos dohánytermékeket Postáva Bővítik a szakképzettségüke! A košicei Járás parasztsága télen sem tétlenkedik.

egy hónap alatt gépelt le a dohányzásról Miért szeretne édességet, amikor leszokik a dohányzásról?

A tavaszi munkálatokhoz va­ló előkészület mellett szakképzettségét is bővíti. A járás 98 szövetkezetében mű­ködik szövetkezeti munkaiskola.

DKH_ by Dunaújváros közéleti hetilap - Issuu

A leg­jobb oktatás a novočanyl, a períni, a poproül. Példát vehetnének tő­lük a hodkovcel, a SemXai és még né­hány szövetkezet vezetői, hogy eredmé­nyesebb legyen a tanítás. Új Szó, március évfolyam, szám Könyvtár Hungaricana Az állami gaz daságok üzemi munkaiskoláiban is moz­galmas az élet, ahol a mezőgazdaság gépesítését, a növénytermesztést, az ál lattenyésztést, a kemlzálást é3 gazda ságtant sajátít ák el a hallgatók.

Az em­lített iskolázásokon kívül a járás terű létén további mežôgazdasági dolgozó a népi akadémiákon tanul. A szakkép­zettség növelése fontos tényező, és min­den bizonnyal éreztetni fogja hatását a mezőgazdasági termelésben.

egy hónappal ezelőtt leszokni a dohányzásról a dohányzásról való leszokás nem káros

A Cseh­szlovák Televízió az Intervízió műsor­számai keretében közvetlen adást su­gároz a csehszlovák fegyveres egy hónap alatt gépelt le a dohányzásról díszszemléjéről köztársaságunk fel­szabadulásának évfordulóján, közve­títi továbbá Smatana Csőkját, s a Prágai Tavasz több hangversenyét. Az Intervízió műsorán számos fontos sportesemény is szerepel, például a Békeverseny, a prágai asztaltenisz­világbajnokság stb.

Gyöngy Patikák Gyöngy Patikák Értékes anyagot olvashatunk a párt Központi Bizottságának és kormányunk mező­gazdaságfejlesztési akciótervéről.

Nagyszékely Petőfi Sándor utca Főtevékenység: — M. Az Én vállalkozásom fő profilja a Műkörömépítés. Reálisnak azért találom, mert hiába van rengeteg körmös,még így is bármerre járunk azt láthatjuk, ha megnézzük a Hölgyek kezét, hogy szinte minden másodiknak van műkörme vagy manikűrje.

A Rendkívüli körülmények között fő­cím alatt a szám több írást közöl dolgozóinknak az idei,kemény tél fo­lyamán tanúsított áldozatkészségéről, öntudatos helytállásáról. A soron le­vő feladatok rovatban szerkesztőségi cikk mél'atja a népi ellenőrző bizott­ságok jelentőségét és e bizottságok megválasztása jó előkészítésének szükségességét Az Időszerű kérdések rovatban Jaroslav Kvôš A pőrtalap­szervezetek címmel terjedelmes cikk­ben foglalkozik a pártmunka egyes időszerű, lényegbevágó kérdéseiről.

Többek közt hangsúlyozza, hogy a legkőzve:lenebbül kell értelmezni egy hónap alatt gépelt le a dohányzásról párt felelősségét az állami terv tel­jesítéséért, vázolja a pártalapszerve­zeteknek a gazdasági vezetés felett gyakorolt ellenőrzési jogának nagy jelentőségét, a helyes kádermunka fontos szerepét stb.

Akciós termékek

A Csehszlovák Vöröskereszt antialkohollsta és dohányzásellenes bizottsága e káros szokások, szenve­délyek elharapózása ellen agitál. Az alkohol túlzott fogyasztása, tudjuk, a tudomány és a népi bölcsesség sze­rint öl, butít és nyomorba dönt.

egy hónap alatt gépelt le a dohányzásról

És dohányos testét minden nap sokan hat hónap a leszokásról nem tudatosí­tották e szavak igazságát, néhány hónapja törvény szabályozza a mér­téktartás határait. Mi a helyzet az egészségre szintén' káros egy hónap alatt gépelt le a dohányzásról terén?

Így szokj le a dohányzásról - 1. rész (gyógyszerek nélkül) miért fáj a nyelv a dohányzás után?

Mindenki saját szerencséjének egy hónap alatt gépelt le a dohányzásról kovácsa, mondogatjuk gépiesen, anélkül, hogy meggondolnánk, mi, dohányzók, hogy nem éppen okosan csélelcszünV.

Így akarjuk talán levezetni idegességün­ket?

  • Új Szó,
  • Leszokni a dohányzásról 25. keret
  • Új Szó, március ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Azt hisszük, nem élhetünk do­hányfüst nélkül? Igen nagy tévedés!

Lázár: Ki kell vezetni a hagyományos dohánytermékeket

A dohányzástól még sokkal idege­sebbek leszünk. Nem csoda, hiszen ez egy hónap alatt gépelt le a dohányzásról átkos szenvedély annyi beteg­séget, bajt Idéz elő az ember szer­vezetében.

A Brüger-betegség is pl. Genf CTK- — Genfben, a Nem­zetek Palotájában március 4-én de Mela Franco brazil küldött elnökle­tével zárt ülést tartott a hatalmi leszerelési bizottság.

4742 – Telekommunikációs termék kiskereskedelme

Általában úgy vélik, hogy ezen egy hónap alatt gépelt le a dohányzásról ülésen megtár­gyalták a nukleáris fegyverkísérle­tek beszüntetésére vonatkozó egyez­ményt, mert W Foster, az Egyesült Államok képviselője — mint a bi­zottság két elnökének egyike — már­cius 1-én kijelentette, hogy a jövő ülésen ez a kérdés szóba kerül A bi­zottság úgy határozott, hogy a sajtó nak nem nyäjt tájékoztatást az ülés lefolyásáról.

A hatalmi leszerelési bizottság következő plenáris ülése március 6­án lesz.

elhízni a dohányzásról való leszokáskor amikor leszokott a dohányzásról, a vérnyomás emelkedik

Cuclik, jegespalackok ésa nemzetközi kereskedelem Moszkva CTK — Az USA keres­kedelmi minisztériuma e napokban közölte, hogy jelentősen korlátozza az amerikai árucikkek kivitelét a Szovjetunióba és más szocialista or­szágokba. Valentyln Vaszilec, a TASZSZ tudósítója szerint ez az el­határozás jellemzően amerikai előké­szület arra a nemzetközi kereskedel­mi konferenciára, amelyre az ENSZ határozata értelmében legkésőbb a jö­vő év elején kerül sor.

Gazdaság: Lázár: Ki kell vezetni a hagyományos dohánytermékeket | kisteherkolcsonzes.hu

Furcsáiható az is, hogy az USA támogatta az em­lített konferencia megrendezését. Új Szó, Áru, amelyet a Szovjetunió ugyan megvásárolhat, de az USA ez elé minden módon akadályokat gör­dít. Áru, amelyet az USA szívesen elad, de a Szovjetunió aligha vásárol meg. Az első — kiviteli célokra tilos — árucsoportba tartoznak például a mo­torgyertyák, különböző elektromos berendezések, gépek, vegyipari gyárt­mányok stb.

Külön gyártási engedély kell azokhoz az árucikkekhez, ame­lyeket az USA kereskedelmi minisz­tériuma a második csoportba sorolt.

Egy hónap alatt gépelt le a dohányzásról. Betűméret:

Ebbe a csoportba tartozik az USÁ­ban előállított árucikkeknek mintegy négyötöde. Mit egy hónap alatt gépelt le a dohányzásról az USA, ez a szabadke­reskedelmet minden utcasarkon pro­pagáló ipari nagyhatalom, egy másik ipari nagyhatalomnak?

Ezek az árucikkek nincse­nek feltüntetve a stratégiai jelentő­ségű gyártmányok sorában.

15 év dohányzás után hagyja abba a dohányzást

Ha ez sikerülne, a kalandorok számá­ra előnyös légkört teremtene és gátolná a teljes függetlenségért és a haladásért folytatott harcot.

A cikkíró szerint az algériai haza­fiaknak kél okból kell támogatniuk Ben Bella kormányét. Az egyik ok az, hogy a kormány négyhónapos működése szá­mus pozitív eredményt hozott az iskola­ügy, az egészségügy és főképp a me­zőgazdaság terén, ahol a kormány meg­tette első forradalmi intézkedését az­zal, hogy az elhagyott francia nagybir­tokok vezetésére munkásbizottságokat nevezett kl.

A másik ok az, hogy a miniszterelnök kijelentette, politikájá­ban a tripoliszi programra támaszko­dik, amely a kapitalistamentes gazda­sági fejlődés útját választja és a kül­politikában imperialistaellenes békepoli­tikát folytat. Az is fontos, hogy Ben Bella ünnepélyesen kijelentette, nem volt és sohasem lesz kommunistaellenes és ebben a tekintetben más nézeteket vall mint egyes kommunistaellenes al­gériai és más arab vezetők.

Új Szó, 1963. március (16. évfolyam, 60-90.szám)

Basir Hadzs Ali egységes nemzeti front megalakítását javasalja. Megkezdődött Havannában a hagyományos karnevál Havanna jCTK — A hagyományos havannai karnevál a vasárnapra vir­radó éjjel az allegorikus kocsik, ál­arcosok és táncos csoportok'nagy jel­vonulásával kezdődött. Az ez évi népünnepságek még a ta­valyinál is kifejezőbben érzékeltetik azokat a társadalmi emlékeztető a leszokásról gazdasági vál­tozásokat, amelyek a kubai nép éle­tét betöltik.

Allen Carr - Leszoknék a dohányzásról,de nem tudok! Hangoskönyv A szakszervezeti szövet­ségek csaknem 80 allegorikus kocsija dzokon az utcákon, amelyeken a kar­neválmenet elhaladt, a néptömeg örömteljes visszhangját váltotta ki. Az ez évi karnevál-ünnepségek megnyitásán részt vett dr. Osvaldo Dorttcos, köztársasági elnök és szá­mos kiváló személyiség. Gyakran a végtagok ampu­tálásához vezet. A szívinfarktus, a gyomorfekély vagy a légcsőhurut, a megrögzött dohányosok jól ismert kórja előbb-utóbb tüdötáguláshoz ve­zet.

Ez pedig a sejtszövetek gyógyít­hatatlan sérülését jelenti. A tüdőrák főleg az erős dohányosok betegsége.

mennyivel lesz jobb a dohányzás abbahagyása után

A külföldi statisztika szerint a mint­egy emberen végzett megfi­gyelések eredményei alapján meg­állapították, hogy a napi 20 cigaret­tánál többet szívók ötvenszer gyak­rabban, a napi 40 cigarettánál többet szívók hetvenszer gyakrabban kap­nák tüdőrákot, mint a nemdohány­zók Az erős dohányosok közül min­den nyolcadik, a nemdohányzók kö­zül minden hártímszázadik ha!

Hiszen fel­nőttek vagyunk, kell, hogy meglegyen legyünk következetesek az ifjúság nevelésében Ez elsőrendű kötelessé­geink közé tartozik. Ne mutassunk a magunkhoz való eszünk. De főleg nekik rossz példát. Bütykös és olajos ujjai — az imént hagyta abba a munkát — az asztalon pihennek.